Nyhedsbrev primo december 2018

 

Sønderborg Lærerkreds

Damgade 95 – 6400 Sønderborg - Tlf. 88 20 23 91 – Fax: 88 20 23 90 - Mail: 091@dlf.org – www.kreds91.dk

Sønderborg, december 2018

Kære medlemmer

Spørgeskemaundersøgelsen om arbejdstid er afsluttet. 375 lærere og børnehaveklasseledere har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til ca. 50 %. Svarene fordeler sig jævnt på alle skoler, og vi kan derfor godt tillade os at kalde det repræsentativt. Tak til alle jer, som har taget jer tid til at svare på spørgeskemaet og for de mange kommentarer, I er kommet med. På kredsen har vi gennemarbejdet materialet og læst alle kommentarerne grundigt. Overordnet kan vi sige, at mange har tilkendegivet en tilfredshed, især med den fleksibilitet, der ligger i vores aftale. Men det er samtidig tydeligt, at der er nogle knaster, vi skal se på i forhandlingsudvalget. Der er altid med en vis ærefrygt, at man gennemgår besvarelserne fra en sådan undersøgelse. Matcher besvarelserne de input, som fokusgrupperne er kommet med i deres interviews? Det må man sige, at de gør. Er vi som kreds på omgangshøjde med det, der rører sig på skolerne? Efter at have set resultatet og læst jeres kommentarer, kan jeg sige, at det er vi. Vi har i DLF et ret fintmasket net, med tillidsrepræsentanter, der er gode til at melde tilbage til os. Vi har løbende medlemmer, som henvender sig på kredskontoret med spørgsmål og kommentarer. Vi har indenfor de seneste uger deltaget i flere faglig-klubmøder. Det billede, der tegner sig, viser, at Sønderborg har dedikerede lærere, som rigtig gerne vil deres fag og deres elever, men som er pressede af for mange opgaver til for lidt tid. Sådan har det været siden reformen, og det er ikke blevet bedre. Vi skal nu i forhandlingsudvalget se, om vi kan finde en vej sammen. Jeg har ingen illusioner om, at vi kan trylle det krydspres, som vi (og lederne) er i, væk i en lokal aftale, men forhåbentlig kan vi gøre nogle ting bedre. Det er heller ingen hemmelighed, at vi er flere parter omkring bordet, og at der er forskellige opfattelser af virkeligheden, alt efter, hvor man befinder sig. Vi vil gøre vores bedste, men det er ikke nogen let opgave… Vi holder jer naturligvis orienterede, men som I ved, er et forhandlingsrum belagt med tavshedspligt, og det er derfor begrænset, hvad vi kan sige på nuværende tidspunkt.

Modtageklasserne

Som nogle af jer måske har læst i dagspressen, har politikerne i Sønderborg besluttet at nedlægge modtageklasserne på Nordals og Dybbøl og dermed sende nuværende og kommende elever direkte ud i klasserne. Jeg var på besøg i modtageklassen på Dybbøl. Her mødte jeg en flok søde og hårdtarbejdende unge mennesker mellem 12 og 15 år, som knoklede for at lære dansk, hjulpet af hamrende dygtige kolleger med stor, faglig viden og erfaring på området. Mens jeg sad der, forsøgte jeg at forestille mig, hvordan disse elevers skolegang vil være, når de skal befinde sig i en almenklasse, med lærere, som har et pensum, de skal nå, mange andre elever, der skal tages hensyn til, og intet fælles sprog at kommunikere på – heller ikke med forældrene. Selv med den største ja-hat kan jeg ikke se, at det vil være til fordel for nogen! Denne gruppe elever har ingen, der taler deres sag. Deres forældre taler ikke dansk og er således 2

heller ikke i stand til at sige fra. De er med andre ord prisgivet de beslutninger, andre træffer på deres vegne. I en sådan situation er det interessant at se, hvad politikerne egentlig har tænkt, inden de traf beslutningen. Det kan vi bare ikke læse af den sagsfremstilling, der er lavet. Her står én sætning:

 

"Eleverne forbliver i almenklasser med et tilskud, svarende til halvdelen af ekstra-tildelingen til modtageklasser". Der er ingen konsekvensbeskrivelser af, hvad dette vil medføre. Ingen pædagogiske overvejelser. Til gengæld har flere skoler i deres høringssvar meget nøjagtigt beskrevet konsekvensen af beslutningen, både for eleverne og for skolerne, som skal modtage dem. Alligevel vælger man at vedtage forslaget - for at spare 600.000 kroner. Ud af et samlet budget på flere hundrede millioner kroner, er det peanuts, når man tænker på konsekvensen. I Aabenraa har man forsøgt noget lignende. Her har man rullet forsøget tilbage igen, da det viste sig, at ordningen både var for dyr og for dårlig. Forskere på området advarer også mod at sende elevene direkte ud i almenklasser. En af dem kalder ordningen "Swim or Sink". Enten klarer man den, eller også går man til bunds…. Hvorfor man ikke lytter til erfaringer fra andre, er mig en gåde! Det er mig også en gåde, at et af de politiske argumenter for at nedlægge modtageklasserne er, at der ikke kommer så mange flygtninge som tidligere. Ved mit besøg på Dybbøl-Skolen mødte jeg også kinesiske, spanske og polske børn, hvis forældre er kommet til området for at arbejde. Vi har erhvervsvirksomheder i kommunen, som gør sig stor umage for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Det skal fedt hjælpe, hvis børnene af denne arbejdskraft ikke får en ordentlig start på tilværelsen i Danmark og dermed ikke lykkes med deres liv her. For så lykkes deres forældre heller ikke!

Efterfølgende har en journalist fra JydskeVestkysten henvendt sig, både til mig og til politikerne, som bl.a.er citeret for at sige, at der ikke er tale om en besparelse, at man mener, eleverne lærer bedre dansk ved at være sammen med dansktalende elever fra dag, og at man naturligvis følger udviklingen tæt og evaluerer på det, og at man tror, dette er den rigtige beslutning.

Nu er det ikke altid, at folk bliver citeret korrekt eller får alle deres udtalelser med i et interview. Derfor har kredsen bedt om et møde med politikerne, så de kan uddybe, hvilke erfaringer og hvilken forskning, de trækker på, når de udtaler sig/træffer beslutninger, og hvordan de tænker opgaven løst. Det er et møde, jeg personligt glæder mig rigtig meget til.

Mange hilsner

Annette van Buren Kredsformand, Sønderborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe