Nyhedsbrev september 2018 om aftale

 

Sønderborg Lærerkreds

Damgade 95 – 6400 Sønderborg - Tlf. 88 20 23 91 – Fax: 88 20 23 90 - Mail: 091@dlf.org – www.kreds91.dk

Sønderborg 140918

Kære medlemmer

Så er vi i gang med et nyt skoleår. Som jeg før har nævnt, har vi i nogen tid arbejdet på at gøre administrationsgrundlaget til en egentlig aftale. Aftalen er nu underskrevet af forhandlingsparterne og gælder for indeværende skoleår. I kan finde den her

http://kreds91.dk/media/11627876/aftale-for-folkeskolerne-i-soenderborg-kommune-2018-2019.pdf

Der er nogle tilføjelser i forhold til det tidligere administrationsgrundlag: - afregning for lejrskoler, som blev aftalt ifm OK18 - forløb med fire moduler for nyuddannede

Derudover er der en vigtig sætning i slutningen af aftalen. Her står:

 

"I løbet af efteråret 2018 gennemføres en proces mellem lærerkreds og forvaltning, der skal danne grundlag for en fremtidig aftale, gældende fra august 2019".

Det er her, I kommer ind i billedet. Som jeg har nævnt på de faglige klub-møder i foråret, ønsker vi en proces, som inddrager alle lærere og ledere. Denne proces kommer til at foregå på følgende måde:

I uge 40 og 41 gennemføres fokusgruppeinterviews på alle skoler. TR og lederne får til opgave at sammensætte en gruppe af lærere, der skal interviewes. Det skal sikre, at vi kan få så nuanceret et billede af virkeligheden som muligt. Det betyder fx repræsentation af en yngre og en mere erfaren lærer, en lærer med andre opgaver end undervisning og en lærer med mange undervisningslektioner, repræsentation fra alle afdelinger, mm. Fokusgruppen vil få tilsendt en spørgeramme forud for interviewet. Interviews gennemføres af en analysemedarbejder fra forvaltningen, som vil samle alle input. Lederne vil ligeledes blive interviewet i egne fokusgrupper.

Når alle interviews er gennemført, gennemgås de indsamlede input for forhandlergruppen. De udarbejder så et spørgeskema, der går i dybden med de områder, som har behov for at blive undersøgt nærmere. Dette spørgeskema sendes til alle lærere og ledere i starten af uge 45 og man har så ca. 14 dage til at besvare spørgsmålene. Herefter indsamler analysemedarbejderne resultaterne og de bliver præsenteret for forhandlerudvalget. På baggrund af ovenstående håber vi, at vi får dannet os et overblik over, hvad det er, vi skal arbejde videre med i en ny aftale. Denne skal gælde fra 1. august 2019 og fremadrettet. Deadline er vinterferien 2019 og målet er, at vi har en ny aftale på plads, inden planlægningen af næste skoleår for alvor går i gang.

Vi håber, I vil tage godt analysemedarbejderne og hjælpe med til, at vi får de informationer, vi har brug for.

På kredsstyrelsens vegne

Annette van Buren Kredsformand, Sønderborg Lærerkreds

Emner

Målgruppe