Nyhedsbrev februar 2019

Sønderborg Lærerkreds    

Damgade 95 – 6400 Sønderborg - Tlf. 88 20 23 91 – Fax: 88 20 23 90 - Mail: 091@dlf.orgwww.kreds91.dk  

Sønderborg februar 2019  

Kære medlemmer  

Vinterferien nærmer sig og dermed et tiltrængt pusterum i en tid, hvor dagslyset bliver mere og mere vedholdende, men hvor det stadig er koldt.    I dette nyhedsbrev vil du få en status på forhandlingerne med Sønderborg Kommune om vores arbejdstidsaftale, om ændringerne i folkeskoleloven, om årets generalforsamling og om ferie og lukkedage i forbindelse med vinterferien.  

Arbejdstidsaftalen i Sønderborg Kommune

I foråret indgik Sønderborg Kommune og Sønderborg Lærerkreds en lokalaftale, som er gældende for skoleåret 2019/20. I aftalen står der, at ”i efteråret 2018 gennemføres en proces mellem lærerkreds og forvaltning, der skal danne grundlag for en fremtidig aftale gældende fra august 2019”. Derfor afviklede vi fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse blandt lærerne. Efterfølgende har vi i forhandlingsudvalget afholdt en række møder.   Kommunalt arbejdes der pt på en ny tildelingsmodel, som skal træde i kraft pr. 1.1.20. Skolerne skal dermed planlægge det første halvår af skoleåret 2019/20 efter den gamle tildelingsmodel, og i efteråret 2019 planlægge det næste halvår efter den nye model.  Der har været møder og workshops om den ny tildelingsmodel, som kommer i høring i marts måned i år. Herefter træffes den endelige beslutning af byrådet den 26. juni, 2019.   I forhandlingsudvalget har vi vurderet, at den usikkerhed, der ligger i ikke at kende den endelige tildelingsmodel samt det faktum, at der i sidste uge kom en justering af folkeskoleloven, ikke giver os det overblik, der er nødvendigt, for at kunne færdiggøre en aftale på nuværende tidspunkt.   Parterne er derfor blevet enige om, at den nuværende aftale forlænges til udgangen af 2019 og at forhandlingerne om en ny aftale, gældende fra 1.1.2020 og frem, genoptages med starten af skoleåret 2019/20. På dette tidspunkt vil vi være noget klogere og kan derfor indgå i forhandlinger, baseret på fakta og ikke på, hvad vi tror, der kommer til at ske.  

Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling finder sted den 13. marts, 2019 klokken 17.30 på Humlehøjskolen. Der vil, traditionen tro, være smørrebrød og øl/vand, som kan indtages i selskab med gode kolleger. Af hensyn til forplejningen skal man melde sig til. Dette sker via TR. Nærmere info følger…  

Efter vinterferien vil I modtage den foreløbige dagsorden. Her findes bl.a. et forslag til vedtægtsændringer, der omhandler en nedgang i antallet af styrelsesmedlemmer fra de nuværende 7 til 6. Dette skal vedtages nu, hvis det skal kunne træde i kraft ved næste valggeneralforsamling, som er i 2020. Vi kan se, at vi fremadrettet nok vil opleve en medlemsnedgang som følge af et faldende elevtal. Derfor er vi nødt til at være på forkant med udviklingen.   

Ændring af folkeskoleloven

Som I har kunnet se i medierne, har en bred forligskreds indgået en aftale om ændringer af folkeskoleloven. Eller måske er ”justeringer” et bedre ord, for det er små skridt, der tages. Det har været, det, man har kunnet enes om politisk. En af de glade nyheder er, at man har valgt at nedsætte indskolingens ugentlige timetal med to klokketimer. Jeg så gerne, at man var gået anderledes drastisk til værks og også havde givet de samme muligheder til mellemtrin og overbygning – uden bindinger.  Skolelederforeningens formand har været ude og sige, at folkeskolen har brug for ro. Det er jeg for så vidt enig med ham i, men den ro, vi har brug for, er at blive fri for nye pop-smarte tiltag. Ikke, at man ikke må pille ved ting, der ikke virker. Det præciseres også i aftalen, at der skal være fokus på øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft til lærerne. Man har tidligere løsnet de bindinger, der lå i Fælles Mål. Nu er der en forpligtelse til at drøfte anvendelsen af læringsplatforme, da den grundlæggende præmis er, at læringsplatformene bruges, hvor de giver faglig og didaktisk mening.   

Kredsen har sendt en kort opsummering ud til TR og når hovedforeningen har tygget sig igennem aftalen, vil vi udsende noget mere fyldestgørende materiale.  

Vinterferie 2019

Er du nyansat i Sønderborg Kommune, skal du være opmærksom på, at uge 7 er kollektiv ferielukning.  Kommer du fra en kommune med en anden kollektiv ferielukning (fx 4 uger i sommerferien 2018 og en uge i uge 42), vil du dermed have afviklet din ferie og har ikke noget til rest til uge 7. Da du er omfattet af kollektiv ferielukning, kan du få dagpenge. Dette kræver dog, at du melder sig ledig på 1. ledighedsdag, d.v.s. mandag i uge 7. Det kan IKKE gøres med tilbagevirkende kraft.  Melder man sig ledig i vinterferien, kan man ikke forlade landet i ferieøjemed.   Er du nyuddannet, har du sandsynligvis ikke optjent retten til ferie med løn og kan dermed også få dagpenge. Forholdene er de ovenfor beskrevne, altså at melde sig ledig 1. ledighedsdag, som er mandag i uge 7, ikke forlade landet i ferieøjemed, mm…  

For alle ansatte gælder, at bliver man syg op til vinterferien, skal man mandag i uge 7 melde sig syg til arbejdstids begyndelse. Ellers har man ikke mulighed for at få erstatningsferie. Det er derfor vigtigt, at alle er bekendt med procedure for sygemelding i ferien.  Er du i tvivl om ovenstående, er du velkommen til at henvende dig til kredsen.  

Vi har fået en del henvendelser, der går på de nye ferieregler, som træder i kraft i 2020. Vi afventer pt en afklaring på, hvad det kommer til at betyde for lærerne. Når der er noget mere konkret, melder vi naturligvis tilbage.   Kredskontoret holder også ferie. Vi træffes – som altid – for akutte henvendelser, som ikke kan vente til efter ferien. Skulle dette behov opstå, skriv en mail til 091@dlf.org med telefonnummer og gerne, hvad henvendelsen drejer sig om (fx ”Løn”), så ringer vi tilbage hurtigst muligt.   Her fra kredskontoret ønsker vi jer alle en god og velfortjent vinterferie.  

Annette van Buren

Kredsformand, Sønderborg Lærerkreds  

Emner

Målgruppe