Høringssvar vedr. genopretning af økonomisk ubalance på det specialiserede børne- og ungeområde

Folkeskolerne i Sønderborg Kommune har brug for investeringer - ikke besparelser! Sønderborg Lærerkreds har afgivet nedenstående høringssvar i forbindelse med den økonomiske genopretning af politikområde 16 - det specialiserede børne- og ungeområde.

Høringssvar fra Sønderborg Lærerkreds (DLF), afsendt 25/8 2022

Folkeskolerne i Sønderborg Kommune har brug for investeringer – ikke besparelser.

Det er Sønderborg Lærerkreds’ holdning, at der skal investeres i børn og unge i stedet for at se deres skolegang som en udgift, for det er både økonomisk og menneskeligt forfejlet.

Sønderborg Kommune har store ambitioner for børn og unge. Kommunen ønsker at øge kvaliteten i skolerne og skabe gode rammer, så børn og unge får de bedste muligheder for et godt liv. Faktisk ønsker kommunen at være én af landets førende, når det gælder undervisning af høj kvalitet. Byrådet har tilkendegivet, de vil arbejde for, at børn og unge får de bedste forudsætninger for læring og trivsel. Faglighed og trivsel er nøgleord, som der står i konstitueringsaftalen.

I Sønderborg Lærerkreds deler vi i høj grad kommunens og byrådets ambitioner på børn og unges vegne, og vi ser det som et vigtigt skridt på vejen, at der med budgetforliget 2022-2025 blev besluttet at tilføre 6 mio. kr. til at styrke kvaliteten i folkeskolen, så der blandt andet kan arbejdes med flere to-lærerordninger til mellemtrinnet, hvoraf de 3 mio. skal findes inden for udvalgets egen ramme.

Sønderborg Lærerkreds deler bekymringen over den økonomiske ubalance på politikområde 16 – det specialiserede børn- og ungeområde, da det vidner om, at økonomien ikke kan følge med i forhold til stigningen i andelen af meget sårbare og udsatte børn og unge.

Vi deler dog ikke kommunens forslag om, at der med forslag 9 i ”Handlekataloget” skal findes besparelser på skolernes budgetter for at imødegå budgetoverskridelserne på politikområde 16. Det harmonerer ikke med kommunens ambitioner og de krav, der bliver stillet til skolerne både omkring pædagogiske tiltag, højere faglighed, øget trivsel og ikke mindst inklusion, der fylder mere og mere på skolerne.

Derudover bliver det slået fast i forslag 4 i ”Handlekataloget”, at der er sket en stigning i antallet af elever, der får nedsat deres mødetid i skolen, hvilket resulterer i, at flere forældre søger om tabt arbejdsfortjeneste. For alle parter giver det mening at forsøge at reducere det antal – ikke mindst for børnene og deres forældre. Men når man reducerer et barns skoletid, hænger det sammen med, at barnet af den ene eller anden grund mistrives – den mistrivsel skal vi til livs, men det kræver flere ressourcer til skolerne, ikke færre (se blot de mange PPR-psykologers opråb: Åbent brev fra over 1.000 psykologer: Der skal ske noget nu, ellers er det for sent - politiken.dk). Man pålægger altså skolerne, i samarbejde med PPR og myndighed, en vanskelig opgave, og samtidig ønsker man at reducere skolernes budgetter, som vil stille skolerne ringere i forhold til at lykkes med inklusionsudfordringerne og den stigende mistrivsel blandt børn og unge.   

Fastholder udvalget, at der med forslag 9 skal findes årlige besparelser for 4 mio. kr. stigende til 5 mio. kr. på skoleområdet, vil vi på det kraftigste opfordre til, at hele skoleområdet medtages og ikke kun den del, der handler om tildeling af ressourcer til den enkelte skole, da man i så fald udelukkende vil ramme skolernes kerneydelse. Vi mener ikke, at man i en situation, hvor skoleområdet skal ind og dække for budgetoverskridelser på et andet politikområde, kan forsvare at frede 30% af skoleområdet, som svarer til omkring 200 mio. kr. årligt. Medtages hele skoleområdet vil man kunne begrænse den økonomiske besparelse på den enkelte skole og den kvalitetsforringelse, eleverne heraf vil opleve.

Fastholder udvalget, at der skal findes besparelser på skoleområdet, hilser vi den inddragende proces med nedsættelse af en arbejdsgruppe meget velkommen. Vi vil dog gerne opfordre til, at arbejdsgruppens forslag herefter sendes i høring, så de høringsberettigede parter får en reel mulighed for at afgive konkrete høringssvar, inden der bliver truffet en politisk beslutning.

”Sønderborg – udsigt i verdensklasse” fordrer nødvendige og langsigtede investeringer – også på skoleområdet. Det håber vi, at byrådspolitikerne vil hjælpe os med at sætte på dagsordenen til det kommende folketingsvalg, så kommunerne får bedre mulighed for at løse deres mangeartede opgaver og undgår en situation som denne fremover.

 

På vegne af Sønderborg Lærerkreds

 

Nanna Stryhn-Johnsen

Kredsformand

 

Emner

Målgruppe